Medezeggenschapsraad

De MR (Medezeggenschapsraad) houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige kant van de school en spreekt met de directeur over zaken als vakantierooster, groepsverdeling, schoolgids, etc. Binnen onze school heeft elke locatie een deel-MR. Hierin zitten ouders en leerkrachten van één locatie. Alle deel-MR-en samen vormen de MR van obs 't Vierspan.

Leden personeelsgeleding: Kitty Vermeer, Katja Freijsen, Danique de Jong en een vacature.
Leden oudergeleding: Kirsten Bunschoten, Fokke Bootsman, Pim den Hartog en een vacature