Medezeggenschapsraad

De MR (Medezeggenschapsraad) houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige kant van de school en spreekt met de directeur over zaken als vakantierooster, groepsverdeling, schoolgids, etc. Binnen onze school heeft elke locatie een deel-MR. Hierin zitten ouders en leerkrachten van één locatie. Alle deel-MR-en samen vormen de MR van obs 't Vierspan.

Leden personeelsgeleding: Marisa Hofman, Kitty Vermeer, Katje Freijsen en Danique de Jong (tijdelijk)
Leden oudergeleding: Kirsten Bunschoten, Melanie Boon, Fokke Bootsman, Barry Konst en een vacature